Skip to content
Lasso X

Forretningsbetingelser

Lasso X A/S
Toldbodgade 37B, 1253 KBH K
E-mail: contact@lassox.com
CVR: 34580820
Sidst revideret d. 01.09.22 – version 3.6

Almene bestemmelser

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos Lasso X A/S (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved digital underskrift i forbindelse med indgåelse af abonnement. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser – ændringer af disse vil fremgå ved brug af softwaren.

Ophavsret og immaterielle rettigheder

Alt materiale, der forefindes på Leverandørens website og software, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel software, design, tekster, funktionalitet, arkitektur, helhedsindtryk o. lign., som også er beskyttet af ophavsretten, samtidig med at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Leverandøren har ejerskab herover og alle immaterielle rettigheder, der knytter sig hertil.

Kunden må ikke indsamle oplysninger fra Leverandørens software på andre måder end manuelt via Leverandørens brugergrænseflade, samt via Leverandørens API (hvis Kundens aftale indebærer adgang til dette) eller via integration til et eksternt system. Kunden må således ikke bruge automatiske metoder, inklusiv scripts, robotter, crawlere, værktøjer til data mining el.lign. til at downloade data fra Leverandørens platform eller websites.

Omtale af partnerne

Såfremt en af partnerne ønsker at citere eller på anden måde omtale den anden part med henblik på at publicere dette offentligt – herunder bruge logo i markedsføringsøjemed – skal denne part forudgående indhente den anden parts skriftlige tilladelse hertil.

Leverandørens ydelse

Leverandøren har udviklet et system, der samler og præsenterer firmarelevant information fra forskellige datakilder i én samlet løsning. Der kan tilkøbes integrationer, så denne løsning integreres i Kundens eget system, ligesom kunden kan tilkøbe API-adgang så data kan hentes systemmæssigt. Kunden har kun ret til at hente data via API hvis dette er 2 specificeret på kontrakten. I disse tilfælde gælder nærværende betingelser stadig. Installation, support, undervisning o. lign. er ikke omfattet af Leverandørens ydelser (medmindre dette er specificeret i kontrakten) og er således ikke inkluderet i prisen. Leverandøren har rettigheder til softwaren, der kun må benyttes af Kunden af det på ordrebekræftelsen specificerede antal brugere og firma. Leverandøren beholder sig muligheden for at begrænse Kundens adgang til systemmæssigt hentet data, hvis mængden overstiger rimelig brug.

Identitet

Ved abonnementsindgåelse hos Leverandøren forpligter Kunden sig til at opgive korrekte oplysninger om identitet, medarbejderantal og validitet samt at sikre, at oplysninger om Kunden er sandfærdige.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser opgivet i software og på hjemmesiden er angivet eksklusiv moms. På Leverandørens website kan brugeren aktivere 3 dages prøveperiode, hvor Kunden gratis kan benytte Leverandørens software før køb. Leverandøren forbeholder sig retten til at begrænse brugen i prøveperioden eller ændre prøveperiodens varighed. Ved køb sker betalingen forud årligt medmindre andet er angivet i nærværende aftales første side. Hvis betalingen sker for kortere periode end 1 år, løber aftalen som minimum i 12 måneder, og abonnementet løber også herefter 12 måneder af gangen (medmindre andet er aftalt skriftligt som en del af kontrakten).

Tilkøb, forøgelser i abonnementer og brugerantal faktureres forud i perioden indtil næste fakturaforfald – og herfra forud som en del af abonnementet.

Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Leverandøren kan justere priserne med et varsel på 3 måneder, således at Leverandøren stilles uændret, ligesom Leverandøren med 3 måneders varsel kan regulere prisen én gang årligt med nettoprisindekset.

Prisreguleringer herudover skal varsles Kunden med minimum 3 mdr. til næste abonnementsperiode, så Kunden har mulighed for at opsige aftalen før den varslede prisregulering, træder i kraft. Hvis Leverandøren ikke modtager en opsigelse fra Kunden, fortsætter Kundens abonnement til den forhøjede pris.

Opsigelse

Abonnementer, som er betalt, refunderes ikke. Såfremt det modsatte ikke er specificeret i samarbejdsaftalens første side, løber abonnementet årligt og vil blive forlænget automatisk, medmindre Kunden opsiger denne. Abonnementet kan opsiges af Kunden til 3 udløb af årlig abonnementsperiode minimum 30 dage før opstart af ny abonnementsperiode. Kunden har brugsret til softwaren i opsigelsesperioden.

Leverandøren kan opsige abonnementer og tilgængeligheden af ydelser med en frist på løbende måned plus 3 måneders varsel.

Dataindsamling og tavshedspligt

For at skabe den mest optimale brugeroplevelse i løsningen indsamler Leverandøren løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden anvender Leverandørens website, software eller produkter. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og tilpasning af softwaren, herunder statistisk analyse af den indsamlede forbrugsdata. I forbindelse med integrationer til tredjepartssystemer, herunder egne systemer, gemmes der herudover relationer skabt mellem entiteter i tredjepartssystemet og entiteter i offentlige datakilder. Relationerne består udelukkende af identifikatorer, der muliggør visning af information fra de offentlige datakilder i sammenhæng med entiteterne i tredjepartssystemet. Leverandøren gemmer intet af Kundens data fra tredjepartssystemet.

Konkurrence

Ved registrering hos Leverandøren bekræfter Kunden samtidig, at Kundens hovedbeskæftigelse ikke er i konkurrence med Leverandøren. ’I konkurrence med’ defineres ved, at Kunden primært arbejder i eller har tilknytning til en virksomhed, som sælger tilsvarende produkter. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted.

Misligholdelse

Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer. Ved forsinket betaling påløber et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af Leverandørens forretningsbetingelser kan Leverandøren opsige samarbejdet øjeblikkeligt. Leverandøren har ret til at lukke for Kundens adgang til software, hvis betaling ikke sker rettidigt, såfremt dette er meldt til Kundens kontaktperson minimum 7 dage før.

Softwareopdateringer

I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har Leverandøren ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil ske, hvor færrest mulige brugere af produktet vil blive påvirket af det. Ved planlagt nedetid varsles Kunden med minimum 7 4 dage. Adgangen til Leverandørens software udvikles løbende, og Leverandøren giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti for eventuelle nede-tider.

Ansvarsbegrænsninger

Leverandøren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens software, herunder produktionstab, tidstab, tabt avance, tab fordi softwaren ikke kan benyttes som forventet, tab som følge af at en aftale med tredjepart falder bort el.lign., medmindre der foreligger grov uagtsomhed eller fortsæt fra Leverandørens side.

For så vidt angår specifikt tab ved fejl eller mangler ved informationer eller data i Leverandørens software, kan Leverandøren ligeledes ikke holdes ansvarlig, idet Leverandøren alene viser data fra tredjepart. Leveringen af software er således også betinget af, at data er tilgængelig fra denne tredjepart. Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for hackerangreb, vira eller anden form for force majeure.

Kundens forpligtelser

Det er Kundens ansvar at tage lokal backup efter eget behov. Det er Kundens ansvar at informere Leverandøren ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse, kontaktinfo, CVR nr. og andre personlige oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen og som har relevans for betaling m.m.

Ved brug af data fra Leverandørens platform er Kunden selv ansvarlig for at overholde Dataleverandørens betingelser og gældende lovgivning. Krav fra Dataleverandøren, som følge af at Kunden ikke overholder Dataleverandørens betingelser, skal holdes direkte over for Kunden. Leverandøren kan ikke direkte eller indirekte gøres ansvarlig for Kundens eventuelle misligholdelse.

Kunden har ikke ret til at benytte data fra leverandøren til at drive konkurrerende virksomhed med Leverandøren – uanset om data er hentet systemmæssigt eller via Leverandørens interface. Derudover må data hentet fra Leverandøren ikke direkte eller indirekte videregives til andres brug end Kundens egen uden forudgående aftale (ved Kunden forstås det CVR-nummer, der er specificeret i samarbejdsaftale).

Tvister

Enhver tvist mellem Kunden og Leverandøren om parternes aftale eller nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og skal afgøres af danske domstole med Leverandørens vedtægtsbestemte hjemting som det aftalte værneting.